Impulsat per AOC

Ajuntament Totes les administracions

NORMES DE PLANEJAMENT URBANÍSTIC DEL MUNICIPI DE FORÈS

  

Aquí pots consultar, comprovar, imprimir o descarregar-te les normes de planejament urbanístic del municipi de Forès, aprovades pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, el dia 18 de febrer de 2015.

  

  

INDEX

  

Memòria General

Normativa Urbanística General

Memòria i Normativa Específica

Plànol Ordenació SNU 1.1

Plànol Ordenació SNU 1.2

Plànol Ordenació Sòl Urbà 2.1

Plànol Ordenació Sòl Urbà 2.2

Ortofotomapa 3.1

Ortofotomapa 3.2

Estudi Geològic